สำนักงานมูลนิธิโรงพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวันกรุงเทพมหานคร 10330

โทร 086-6661171 
แฟ็กซ์ 02-252-6485

E-mail :cudhf.org@gmail.com
Website: www.cudhf.org
ติดต่อเจ้าหน้าที่มูลนิธิ น.ส.มณทิรา ท้าวเขื่อน