ประวัติของมูลนิธิโรงพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


        มูลนิธิโรงพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ม.รพ.ท.จฬ.) เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่15 มีนาคม 2556 โดยมีใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนมูลนิธิ ทะเบียนเลขที่ กท 2289 ซึ่งมูลนิธิโรงพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ก่อตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ทั้งในด้านการให้บริการทางทันตกรรม การให้บริการทางวิชาการ การสนับสนุนการเรียนการสอนของคณะทันตแพทยศาสตร์ ตลอดจนเพื่อเผยแพร่ความรู้ทางด้านทันตกรรมแก่ประชาชนทั่วไป ทั้งนี้เนื่องจากภาวะคุกคามทางด้านการงบประมาณ และข้อจำกัดในการจ้างบุคคลากรสำหรับการบริหาร และบริการของโรงพยาบาลฯ จึงทำให้การดำเนินงานของโรงพยาบาลมีข้อขัดข้องและขาดประสิทธิภาพเท่าที่ควร การจัดตั้งมูลนิธินี้ มุ่งหวังจะผลักดันให้โรงพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร์ สามารถดำเนินการให้ บริการแก่ผู้ป่วยได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถขยายขอบเขตงานบริการ เพื่อรองรับการ ให้การสงเคราะห์แก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ รวมทั้งเพื่อการสนับสนุนงานวิจัยของคณาจารย์ และนิสิต เพื่อนำไปสู่การการพัฒนาทางวิชาการที่รองรับการบริการทางทันตกรรมได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

 

วัตถุประสงค์ของมูลนิธิโรงพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

1). เพื่อให้การสงเคราะห์และสนับสนุนการบำบัดรักษาผู้ป่วย ที่ผู้ด้อยโอกาสและยากไร้ทางด้านทันตกรรม

2).สนับสนุนและจัดหาทันตแพทย์และบุคลากรที่เกี่ยวกับด้านทันตกรรมในส่วนที่ขาดแคลนให้กับโรงพยาบาลคณะฯ

3).สนับสนุนและส่งเสริมด้านการศึกษาวิจัยรวมทั้งนวัตกรรมทางด้านทันตแพทยศาสตร์ให้แก่ทันตแพทย์และบุคลากร ที่เกี่ยวข้อง กับด้านทันตกรรม

4). สนับสนุนงานด้านอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร

5). ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ หรือร่วมมือกับองค์การการกุศลอื่นๆเพื่อสาธารณประโยชน์

6). ไม่ดำเนินการเกี่ยวกับการเมืองแต่ประการใด