มูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ คณะทันตแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดให้บริการทันตกรรมฟรี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาส พระชนมายุครับ 60 พรรษา ปีพุทธศักราช 2558