โครงการให้บริการทันตกรรมแก่ผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านระบบบดเคี้ยว เนื่องในโอกาส พระชนมายุครบ 60  พรรษา สมเด็จพระรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี