โครงการผ่าตัดปิดซ่อมเนื้อเยื่อและให้บริการจัดฟันแก่ผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ เนื่องในโอกาส พระชนมายุครบ 60  พรรษา สมเด็จพระรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี